Kiss Me…

𝒁𝒊𝒃𝒔𝒌𝒂 ~ 𝑨𝒍𝒆𝒔𝒔𝒊𝒂 𝑬𝒚𝒆𝒎𝒂𝒌𝒆𝒖𝒑 – 𝑶𝒎𝒆𝒈𝒂 @ 𝑴𝒂𝒌𝒆𝒐𝒗𝒆𝒓 𝑹𝒐𝒐𝒎 𝟏𝟐 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒓𝒔, 𝑶𝒎𝒆𝒈𝒂 𝒂𝒑𝒑𝒍𝒊𝒆𝒓,𝑺𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎 𝒕𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐 𝒍𝒂𝒚𝒆𝒓 & 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍 𝑻𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐 𝑳𝒂𝒚𝒆𝒓 𝑮𝒂𝒓𝒎𝒐𝒏𝒃𝒐𝒛𝒊𝒂 – 𝑺𝒆𝒏𝒔𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒆𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 – 𝑭𝒆𝒃𝒓𝒖𝒂𝒓𝒚 𝑮𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒈𝒊𝒇𝒕 𝑰𝒏𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒆, 𝟒𝟎% 𝒐𝒇𝒇 & 𝒇𝒓𝒆𝒆 𝒕𝒐 𝒋𝒐𝒊𝒏 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒁𝒊𝒃𝒔𝒌𝒂 ~ 𝑨𝒍𝒆𝒔𝒔𝒊𝒂 𝑳𝒊𝒑𝒔 – 𝑶𝒎𝒆𝒈𝒂 – 𝑭𝒊𝒕 𝑨 @ 𝑴𝒂𝒌𝒆𝒐𝒗𝒆𝒓 𝑹𝒐𝒐𝒎 𝟏𝟐 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒓𝒔 – 𝑶𝒎𝒆𝒈𝒂,𝑺𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎 𝒕𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐…

XoXo

𝑴𝒂𝒈𝒊𝒌𝒂 – 𝑪𝒆𝒍𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒉𝒂𝒊𝒓 𝒔𝒕𝒚𝒍𝒆 – 𝑺𝒊𝒛𝒆 𝟒 𝑪𝒂𝒕𝒘𝒂 𝑯𝑫𝑷𝑹𝑶 𝑴𝒂𝒋𝒆𝒓𝑺𝒐𝒇𝒕 ^^𝑺𝒘𝒂𝒍𝒍𝒐𝒘^^ 𝑮𝒂𝒖𝒈𝒆𝒅 𝑺 𝑴𝒆𝒔𝒉 𝒆𝒂𝒓𝒔 (𝒓𝒊𝒈𝒈𝒆𝒅 𝒇𝒐𝒓 𝑳𝒆𝒍𝒖𝒕𝒌𝒂 𝒃𝒖𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒕𝒕𝒚 𝒘𝒆𝒍𝒍 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝑯𝑫𝑷𝑹𝑶) -𝑲𝒂𝒍𝒉𝒆𝒏𝒆- 𝑬𝑹𝑰𝑲𝑨 𝑴𝒆𝒔𝒉 𝑩𝒐𝒅𝒚 𝒗𝟐.𝟒 [𝑨𝒍𝒆𝒖𝒕𝒊𝒂] 𝑫𝒂𝒏𝒊 𝑻𝒂𝒏𝒌 𝑻𝒐𝒑 – 𝑺𝒊𝒆𝒔𝒕𝒂 𝑷𝒊𝒏𝒌 – 𝑬𝒓𝒊𝒌𝒂 @ 𝑼𝒃𝒆𝒓 [𝑨𝒍𝒆𝒖𝒕𝒊𝒂] 𝑫𝒂𝒏𝒊 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒐 𝑷𝒂𝒏𝒕𝒔 – 𝑪𝒂𝒎𝒐 𝑷𝒂𝒄𝒌 – 𝑬𝒓𝒊𝒌𝒂 @ 𝑼𝒃𝒆𝒓

Vega

𝒁𝒊𝒃𝒔𝒌𝒂 ~ 𝑽𝒆𝒈𝒂 𝑺𝒆𝒕 – 𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 𝑺𝒂𝒍𝒆 𝑩𝒍𝒊𝒏𝒅𝒇𝒐𝒍𝒅,𝒄𝒐𝒍𝒍𝒂𝒓 & 𝒆𝒂𝒓𝒓𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒅𝒆𝒅 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒄𝒌 𝟏𝟗 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝒔𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 & 𝟓 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝒆𝒂𝒓𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒘𝒊𝒓𝒆𝒔 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒔𝒆𝒕 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒃𝒆 𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒂𝒕 𝒁𝒊𝒃𝒔𝒌𝒂 𝒎𝒂𝒊𝒏𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆 𝒕𝒐𝒎𝒐𝒓𝒓𝒐𝒘 𝟖𝒕𝒉 𝑱𝒂𝒏𝒖𝒂𝒓𝒚

Peachy

:::𝑷𝒉𝒐𝒆𝒏𝒊𝒙::: 𝑴𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒂 𝑽𝟐 𝑯𝒂𝒊𝒓 𝑭𝒂𝒕𝒑𝒂𝒄𝒌 . 𝑴𝑲𝑵 . 𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔 𝑺𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆 𝑵𝒂𝒊𝒍𝒔 𝑳𝒐𝒌𝒊 – 𝑪𝒊𝒏𝒅𝒚 𝑺𝒊𝒅𝒆 𝑻𝒊𝒆 𝑻𝒐𝒑 – 𝑺𝒌𝒚 @ 𝑨𝒏𝒕𝒉𝒆𝒎 !𝑴𝑶𝒁 “𝑬𝒎𝒊𝒍𝒚” 𝑻𝒘𝒊𝒔𝒕 𝑺𝒆𝒂𝒎 𝑱𝒆𝒂𝒏 – 𝑩𝒍𝒐𝒈𝒈𝒆𝒓 𝑷𝒂𝒄𝒌 𝑶𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔 : 𝑪𝒂𝒕𝒘𝒂 𝑯𝑫𝑷𝑹𝑶 𝑴𝒂𝒋𝒆𝒓𝑺𝒐𝒇𝒕 & 𝑳𝒆𝒈𝒂𝒄𝒚 𝒎𝒆𝒔𝒉 𝒃𝒐𝒅𝒚

Christmas time

!𝑴𝑶𝒁 𝑵𝒆𝒄𝒌 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒇 – 𝑩𝒍𝒐𝒈 𝑷𝒂𝒄𝒌 𝑼𝒑𝒅𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒊𝒕𝒓𝒆𝒚𝒂 𝑷𝒆𝒕𝒊𝒕𝒆, 𝑳𝒆𝒈𝒂𝒄𝒚 & 𝑳𝒆𝒈𝒂𝒄𝒚 𝑷𝒆𝒓𝒌𝒚 !𝑴𝑶𝒁 “𝑪𝒂𝒕𝒉𝒚” 𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑺𝒍𝒆𝒆𝒗𝒆 𝑲𝒏𝒊𝒕 𝑻𝒖𝒄𝒌 𝑻𝒐𝒑 – 𝑩𝒍𝒐𝒈𝒈𝒆𝒓 𝑷𝒂𝒄𝒌 𝑳𝒆𝒈𝒂𝒄𝒚 𝒔𝒊𝒛𝒆 𝒖𝒔𝒆𝒅 . 𝑴𝑲𝑵 . 𝑺𝒆𝒑𝒕𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝑳𝒆𝒈𝒈𝒊𝒏𝒈𝒔 – 𝑳𝒆𝒈𝒈𝒊𝒏𝒔 𝒏𝒓 𝟑𝟎 – 𝑩𝑶𝑴 𝑳𝒚𝒓𝒊𝒖𝒎. 𝑪𝒐𝒎𝒇𝒐𝒓𝒕 𝒁𝒐𝒏𝒆 𝑾𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 𝑬𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 – 𝑷𝒐𝒔𝒆𝒔 & 𝑩𝒂𝒄𝒌𝒅𝒓𝒐𝒑 𝑷𝒐𝒔𝒆 & 𝒃𝒂𝒄𝒌𝒅𝒓𝒐𝒑 𝒔𝒐𝒍𝒅 𝒊𝒏 𝒔𝒆𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒆𝒍𝒚 𝒑𝒂𝒄𝒌𝒔

Snow Kitty

+𝑺𝑮+ 𝑲𝒂𝒕𝒛𝒆𝒏 𝑯𝒆𝒂𝒅 𝟏.𝟏 𝑪𝒉𝒆𝒔𝒔𝒚 – 𝑷𝒊𝒏𝒌 𝑭𝒖𝒓𝒓𝒚 𝑴𝒐𝒅 𝑪𝒐𝒎𝒆𝒔 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒃𝒐𝒎 𝒔𝒌𝒊𝒏,𝒃𝒐𝒎 𝒆𝒚𝒆𝒔,𝒃𝒐𝒎 𝒆𝒚𝒆𝒔𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘 & 𝒃𝒓𝒐𝒘𝒔 𝒕𝒆𝒙𝒕𝒖𝒓𝒆𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝑨𝒑𝒓𝒊𝒄𝒐𝒕 𝑭𝒆𝒆𝒕𝒚 𝑷𝒂𝒘𝒔 & 𝑨𝒑𝒓𝒊𝒄𝒐𝒕 𝑯𝒂𝒏𝒅𝒚 𝒑𝒂𝒘𝒔 -𝑲𝒂𝒍𝒉𝒆𝒏𝒆- 𝑬𝑹𝑰𝑲𝑨 𝑴𝒆𝒔𝒉 𝑩𝒐𝒅𝒚 𝒗𝟐.𝟑 -𝑲𝒂𝒍𝒉𝒆𝒏𝒆- 𝑬𝑹𝑰𝑲𝑨 𝑺𝒑𝒂𝒓𝒌𝒍𝒊𝒏𝒈 𝑩𝒐𝒅𝒚 – 𝑮𝑹𝑶𝑼𝑷 𝑮𝑰𝑭𝑻 -𝑲𝒂𝒍𝒉𝒆𝒏𝒆- 𝑭𝑶𝑿𝒀 𝑫𝒓𝒆𝒔𝒔 𝑬𝑹𝑰𝑲𝑨

Mireille

𝒁𝒊𝒃𝒔𝒌𝒂 𝑴𝒊𝒓𝒆𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒋𝒆𝒘𝒆𝒍𝒓𝒚 𝒔𝒆𝒕 𝑬𝒂𝒓𝒓𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒍𝒆𝒇𝒕 & 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝑵𝒆𝒄𝒌𝒍𝒂𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒔 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒉𝒖𝒅 𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝒑𝒂𝒓𝒕 𝟏𝟔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒔 𝒕𝒐 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒆 𝒇𝒓𝒐𝒎, 𝑰 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒖𝒔𝒆𝒅 𝒔𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓 𝒇𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒊𝒏 & 𝒘𝒊𝒓𝒆,𝑷𝒖𝒓𝒑𝒍𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒏𝒕 𝟏 & 𝒓𝒆𝒅 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒏𝒕 𝟐 𝑮𝒆𝒕 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝒋𝒆𝒘𝒆𝒍𝒓𝒚 𝒔𝒆𝒕 𝒂𝒕 𝑺𝒆𝒏𝒔𝒆 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕

Hazel

𝑫𝑶𝑼𝑿 – 𝑺𝒊𝒆𝒏𝒂 𝒉𝒂𝒊𝒓𝒔𝒕𝒚𝒍𝒆 𝑰𝑫𝑻𝑻𝒀 𝑭𝑨𝑪𝑬𝑺 – 𝑪𝑨𝑻𝑾𝑨 𝑾𝑶𝑹𝑳𝑫 𝑭𝑨𝑴𝑶𝑼𝑺 𝑪𝑶𝑳𝑳𝑬𝑪𝑻𝑰𝑶𝑵 𝒆𝒚𝒆𝒔𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘 𝒖𝒔𝒆𝒅 𝒐𝒏𝒍𝒚 !𝑴𝑶𝒁 “𝑯𝒂𝒛𝒆𝒍” 𝑱𝒖𝒎𝒑𝒔𝒖𝒊𝒕 – 𝑩𝒍𝒐𝒈𝒈𝒆𝒓 𝑷𝒂𝒄𝒌 𝑳𝒆𝒈𝒂𝒄𝒚 𝒃𝒐𝒅𝒚 𝒔𝒊𝒛𝒆 𝑨𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒂𝒕 𝑬𝒃𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕 𝑳𝑰𝑽𝑰𝑨 // 𝑴𝒊𝒙 𝑰𝒕 𝑷𝑹𝑶 𝑩𝒂𝒔𝒆 𝑵𝒂𝒊𝒍𝒔 [𝑴𝑬𝑮𝑨 𝑷𝑨𝑪𝑲] 𝑳𝑰𝑽𝑰𝑨 // 𝑴𝒊𝒙 𝑰𝒕 𝑷𝑹𝑶 𝑷𝒐𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑯𝑼𝑫 // 𝑺𝒉𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒆𝒅 𝑶𝒏𝒚𝒙 𝑳𝒚𝒓𝒊𝒖𝒎. 𝑪𝒖𝒕𝒆 𝑩𝒆𝒂𝒓 𝑫𝒂𝒏𝒈𝒐 𝑪𝒂𝒏𝒅𝒚 𝑨𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒂𝒕 𝑬𝒒𝒖𝒂𝒍𝟏𝟎

Feeling Girly

𝒕𝒓𝒂𝒎 𝑲𝟏𝟏𝟎𝟖 𝒉𝒂𝒊𝒓 / 𝑯𝑼𝑫-𝑪 @ 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝟖𝟖 𝒁𝑨𝑯𝑹𝑨-𝑺𝒘𝒆𝒆𝒕𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝑪𝑯𝑶𝑪𝑲𝑬𝑹 – 𝑮𝑹𝑶𝑼𝑷 𝑮𝑰𝑭𝑻 𝒁𝑨𝑯𝑹𝑨- 𝑺𝒐𝒇𝒊𝒆 𝒅𝒓𝒆𝒔𝒔. 𝑭𝒂𝒕𝒑𝒂𝒄𝒌 – 𝑲𝒂𝒍𝒉𝒆𝒏𝒆 𝑮𝒓𝒐𝒖𝒑 𝑮𝒊𝒇𝒕 𝑪𝒐𝒎𝒆𝒔 𝒊𝒏 𝟐 𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔, 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅 𝒂𝒏𝒅 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕𝒔,𝒕𝒉𝒆 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒔𝒎𝒂𝒍𝒍 𝒄𝒖𝒕𝒆 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒄𝒖𝒕𝒐𝒖𝒕𝒔 𝑺𝒊𝒛𝒆𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝑲𝒂𝒍𝒉𝒆𝒏𝒆 𝑬𝒓𝒊𝒌𝒂,𝑳𝒆𝒈𝒂𝒄𝒚 + 𝑷𝒆𝒓𝒌𝒚,𝑴𝒂𝒊𝒕𝒓𝒆𝒚𝒂 + 𝑷𝒆𝒕𝒊𝒕𝒆 𝑮𝒆𝒕 𝒊𝒕 𝒉𝒆𝒓𝒆 -𝑲𝒂𝒍𝒉𝒆𝒏𝒆- 𝑬𝑹𝑰𝑲𝑨 𝑴𝒆𝒔𝒉 𝑩𝒐𝒅𝒚 𝒗𝟐.𝟑 𝒁𝑨𝑯𝑹𝑨– 𝑻𝒆𝒅𝒅𝒚 𝒃𝒆𝒂𝒓 – 𝑮𝒓𝒐𝒖𝒑…

Raid Queen

𝑹𝑨𝑴𝑨.𝑺𝑨𝑳𝑶𝑵 – 𝑽𝒊𝒄𝒌𝒚 𝑯𝒂𝒊𝒓 ‘𝑵𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒔 𝑷𝒂𝒄𝒌’ @ 𝑴𝒂𝒊𝒏𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆 𝑨𝒁𝑨𝑹𝑨𝑵 – 𝑳𝑬𝑵𝑨’𝑺 𝑪𝑹𝑶𝑾𝑵 @ 𝑻𝑶𝑲𝒀𝑶 𝒁𝑬𝑹𝑶 ::𝑨𝒙𝒊𝒙:: 𝑻𝒉𝒆 𝑾𝒊𝒕𝒏𝒆𝒔𝒔 𝑰𝑰 [𝑭𝒂𝒕𝒑𝒂𝒄𝒌] @ 𝑴𝒂𝒊𝒏𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆 𝑻𝑯𝑰𝑺 𝑰𝑺 𝑾𝑹𝑶𝑵𝑮 𝑹𝒂𝒊𝒅𝒆𝒏 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐 @ 𝑨𝑪𝑪𝑬𝑺𝑺 {𝒎𝒊𝒏𝒖𝒊𝒕} 𝒁𝒊𝒚𝒊𝒏 𝑫𝒓𝒆𝒔𝒔 [𝑷𝒊𝒏𝒌] @ 𝑻𝑶𝑲𝒀𝑶 𝒁𝑬𝑹𝑶 𝑬𝒍𝒊𝒂𝒗𝒂𝒉 ~ 𝑺𝒊𝒏𝒆𝒂𝒕𝒆𝒓 𝑪𝒍𝒂𝒘𝒔 @ 𝑴𝒂𝒊𝒏𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆 𝑳𝒚𝒓𝒊𝒖𝒎. 𝑳𝒆𝒏𝒂 @ 𝑴𝒂𝒊𝒏𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆